Kårval

 

Studerandekåren Novium söker till kansliet i Vasa en

TUTORSEKRETERARE

Anställningen är ett moderskapsvikariat och gäller för tiden 1.12.2015-31.12.2016. Arbetet inleds 1.12.2015 eller enligt överenskommelse.

Som tutorsekreterare ansvarar du för koordineringen av tutorverksamheten vid Novia. Till arbetsuppgifterna hör att planera och genomföra utbildningar för olika former av tutorer (vän-, internationell-, PR-, och studietutor) samt att administrera tutorkurserna och utveckla verksamheten. Till arbetsuppgifterna hör även att koordinera PR-tutorernas besök till skolor runt om i landet. Tutorsekreteraren är sekreterare för studerandekårens tutor- och internationella utskott samt medlem av Novias PR-team. Arbetet sker i tät samverkan med studerandekårens förtroendevalda och anställda samt Novias personal.

Den sökande bör ha lämplig högskoleexamen (t.ex. allmänpedagogik, samhällspedagog, socionom), och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. De egenskaper som krävs för arbetet är god organisationsförmåga, pedagogisk och social kompetens, fallenhet för att tala inför och leda en grupp. Arbetet förutsätter förmåga att kommunicera även på engelska.

Arbetet är på heltid. Lön enligt kollektivavtal för studerandekårsanställda.

Placeringsringsort: Vasa

För närmare information kontakta generalsekreterare Hannes Wallin, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tel. 050 527 2284

Fritt formulerade ansökningar och CV riktas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vi ser fram emot din ansökan senast fredag 16.10.2015 kl.12.00. Märk epostmeddelandet "ansökan tutorsekreterare".

 


 

STUDERANDEKÅREN VID YRKESHÖGSKOLAN NOVIA – NOVIUM KALLAR TILL VAL AV FULLMÄKTIGE DEN 3.11.2015

1. Studerandekåren Noviums medlemmar skall upp till val för att välja Noviums fullmäktige för verksamhetsåret 2016. Vid valet följs Noviums omröstnings- och valordning. Valordningen finns till påseende på Noviums hemsida. 

2. Till fullmäktige väljs femton (15) ledamöter. 

3. Valet hålls på Novias enheter den 3.11.2015 med elektronisk förhandsröstning den 26.10-1.11.2015

4. Valbar och röstberättigad i valet av fullmäktige är alla ordinarie medlemmar i Novium som betalt sin medlemsavgift för hösten senast 5.10.2015. Vallängden över röstberättigade fastställs på basis av medlemsförteckningen den 5.10.2015.

5. Alla som ställer upp i valet bör tillhöra en valförening. För bildande av valförening krävs ifylld blankett för bildande av valförening med 15 röstberättigade medlemmars underskrift. (Personerna som bildar valföreningen behöver inte själva vara kandidater i valet). 

6. Blanketter för kandidatanmälan, bildande av valförening och valförbund fås från Noviums kanslier, eller elektroniskt från Noviums hemsida.

7. Anmälning av valförening och kandidatlista bör vara centralvalnämnden till handa senast den 7.10.2015 kl.15 till Studerandekåren Novium, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller elektroniskt till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

8. Två eller flera valföreningar kan ingå valförbund. Blankett för anmälan om valförbund skall inlämnas till samma mottagare som ovan senast 7.10.2015 kl.15.

9. Kandidatlistorna finns till påseende på www.novium.fi. Vallängden finns till påseende på Noviums kansli. En medlem som kan påvisa att medlemsavgiften betalts senast 5.10.2015 kan utan särskild ansökan tillfogas vallängden fram till valdagen genom att kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

10.Rättesleyrkanden gällande vallängd och kandidatlista skall vara studerandekåren till handa senast 2.11.2015 Studerandekåren Novium, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

11.Förhandsröstning ordnas elektroniskt via Noviums hemsida 26.10-1.11.2015. Personligt inlog skickas till den epost som medlemmen uppgett i Noviums medlemsregister. 

12.Röstning på ordinarie valdagen den 3.11.2015 sker mellan kl. 11-13 och Kl. 14-15. vid Novias campus i Vasa(Wolffskavägen och Seriegatan), Jakobstad(Allegro), Åbo(Nunnegatan och Sjöfarten) samt Raseborg. De exakta röstningsplatserna på campusen meddelats till studerandes novia-epost senast i samband med att kandidatlistan offentliggörs den 7.10.2015.

Centralvalnämnden / Ordförande Jonas Tallberg

 

Här hittar du blanketterna för Kårvalet


 

Nya studerande kan söka studiestöd på nätet

 

Det lönar sig för nya studerande att söka studiestöd genast när studieplatsen är bekräftad. På så sätt kan man undvika ansökningsruschen i augusti-september. 

Studiestödet kan sökas via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Där kan man ansöka om studiepenning och bostadstillägg och om statsgaranti för studielån och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildning. I e-tjänsten kan man dessutom bl.a. betala tillbaka, annullera eller avbryta studiestödet, ansöka om tilläggsstöd, meddela förändringar och kontrollera sin årsinkomstgräns. Logga in i tjänsten med egna nätbankskoder eller mobilcertifikat. Elektronisk ansökan (e-ansökan) kan göras av alla som studerar antingen i Finland eller utomlands.

 

Behändigt och tryggt med e-ansökan

 

Med e-ansökan är det lätt och tryggt att söka studiestöd. Då man fyller i e-ansökan behöver man inte tänka på vilka frågor som berör en själv och i vilken form frågorna ska besvaras. Ansökan utnyttjar också registeruppgifter, t.ex. om antagna studerande.

E-tjänsten kontrollerar att alla obligatoriska frågor besvarats och hjälper användaren genom anvisnings- och felmeddelanden. Elektroniska ansökningar innehåller komplettare uppgifter än pappersblanketter. I och med detta går handläggningen av studiestödsärendena snabbare.

- Studiepenning och statsgaranti för studielån kan sökas genast när studieplatsen är bekräftad och uppgift om den finns färdigt i e-ansökan för studiestöd. Bostadstillägg däremot lönar det sig att söka först när man fått bostad. På så sätt går handläggningen av ansökan om studiepenning och studielån snabbare, säger Ilpo Lahtinen, chefsplanerare vid FPA:s studiestödsgrupp.

Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkommer.

 

Närmare information för kunder:
På nätet http://www.kela.fi/web/sv/studerande

Servicenumret för studiestöd 020 692 229 

 


 

Ställningstagande 9.6.2015:

STATEN BÖR TA ANSVAR FÖR ETT HELTÄCKANDE SVENSKSPRÅKIGT YH-UTBILDNINGSUTBUD!

 

Yrkeshögskolan Novia har på grund av statens sparkrav tvingats till svåra beslut med endast dåliga alternativ att välja mellan. Novias styrelse har valt att fasa ut ett antal utbildningar helt, och omforma vissa utbildningar till enbart profileringar inom andra utbildningsprogram. Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia-Novium är djupt besviken över att en del av de utbildningar som är de enda i Finland på svenska försvinner.

Novium uppmanar staten att komma ihåg sitt ansvar för att det finns ett fullgott utbildningsutbud på både svenska och finska i Finland.

Staten har de senaste åren skurit ner på finansieringen till yrkeshögskolorna med en femtedel. Den kvarvarande potten konkurrerar yrkeshögskolorna om sinsemellan på basis av resultatindikatorer. Antal utexaminerade och antalet studerande som avlagt minst 55 studiepoäng under ett läsår står tillsammans för majoriteten av finansieringen i den nyligen införda finansieringsmodellen. Det behovsprövade tillägget för Novias breda utbildningsutbud på svenska har kraftigt skurits ner.

Om Novia vore en ”vanlig” finskspråkig Yrkeshögskola skulle endast de stora och lönsamma programmen finnas kvar. Novia har dock ett ansvar för att tillgodose behovet av utbildningar inom en rad områden där utbildning inte ges någon annanstans på svenska i Finland. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om smulor i undervisningsministeriets budget. För en tvåspråkig nation handlar det om likvärdiga möjligheter att kunna utbilda sig på båda nationalspråken. Samhällsekonomiskt är det en nödvändig investering eftersom arbetsmarknaden i Svenskfinland behöver svenskspråkiga specialister också framöver!

Studerandekåren Novium

Styrelsen